Wat is het nut van strategische personeelsplanning?

De wereld is in beweging. We hebben te maken met economische onzekerheden, groeiende concurrentie, steeds kritischer wordende afnemers, complexere productieprocessen, toenemende krapte op de arbeidsmarkt, ontgroening, vergrijzing en zelfbewustere medewerkers en klanten. 

Deze ontwikkelingen dwingen organisaties een heldere strategie te vormen om slagvaardig te zijn naar de toekomst. Niet alleen een organisatie moet slagvaardig zijn maar ook het personeel van een organisatie. Strategische Personeelsplanning (SPP) is het perfecte middel dat volledig meegaat met de strategie van de organisatie en ook aansluit bij de dagelijkse praktijk. Als SPP wordt verankerd in de bedrijfsvoering is het een middel dat leidt tot optimale personele bezetting binnen de organisatie nu en in de toekomst.

Wanneer heeft SSP geen toegevoegde waarde?

Als je onderstaande vijf punten goed geregeld hebt, heeft SPP minder waarde voor jouw organisatie. Je hebt het goed geregeld als je:

 • Duidelijk zicht hebt op de benodigde talenten om jouw businessdoelstellingen te realiseren.
 • Er zeker van bent dat jouw medewerkersbestand lenig genoeg is om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen van de toekomst.
 • Jouw medewerkers al optimaal inzet en je meer sturing nodig hebt op behoud en verloop.
 • Medewerkers voldoende inzicht hebben in de organisatie en hun eigen functioneren daarbinnen: wat zijn mijn talenten, competenties en vaardigheden en waar liggen mijn ontwikkelpunten?
 • Medewerkers effectieve ontwikkeling biedt, doordat duidelijk is waar zij naartoe werken en welke opleiding, begeleiding of coaching daarbij nodig zijn.

10 Checkvragen of SPP zinvol is!

Wij adviseren je aan de slag te gaan met strategische personeelsplanning, als je één of meer van onderstaande vragen niet concreet genoeg kunt beantwoorden: 

 1. Hebben wij de trends en ontwikkelingen (in de economie, de markt etc.) goed in beeld?
 2. Is onze strategie daarop toegesneden?
 3. Wat voor bezetting hebben we nu en straks nodig om onze strategische doelen te realiseren?
 4. Hoe ziet de personeelssamenstelling er nu uit, kwantitatief en kwalitatief?
 5. Hoe zit het met verloop, wat gaan we merken van de vergrijzing en het wegvloeien van kennis?
 6. Wat heeft de arbeidsmarkt (sector, regio) ons de komende jaren te bieden?
 7. Wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden binnen onze huidige personeelsbezetting?
 8. Welke interventies zijn nodig en hoe pakken we dit op?
 9. Beschikken we over (uit de organisatiestrategie voortvloeiende) scenario’s voor in-, door- en uitstroom van personeel?
 10. Bereidt de organisatie – van de top tot de werkvloer – zich werkelijk voor op de gevolgen van die scenario’s?

MyTalentBoard ondersteunt én verankert strategische personeelsplanning. Ontbreekt het aan voldoende kennis? Geen probleem. Maak dan eens kennis met één van onze HR business partners.